top of page

ระบบตรวจสอบจากภาพสำหรับอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์


ระบบตรวจสอบจากภาพสำหรับอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์

เป็นระบบที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ตรวจสอบสำหรับการผลิตที่เน้นคุณภาพและที่มีมาตรฐานกำกับ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์


การจำแนกและการตรวจสอบสำหรับอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์จะแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่

  • ส่วนแรก: ตรวจสอบ แพ็คยา, หลอดฉีดยา, ขวดน้ำยา, หลอดแก้ว ทั้งในเรื่องขนาดและรูปร่าง, ความถูกต้องของตำแหน่งต่างๆ, บรรจุภัณฑ์และระดับของเหลว

  • ส่วนที่สอง: ตรวจสอบการพิมพ์ รหัส (Serial no.), บาร์โค๊ด ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO และ GS1 รวมถึงที่ บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับใบปลิว และกล่องบรรจุ

เป็นระบบการตรวจสอบด้วยภาพที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เฉพาะสำหรับงานเวชภัณฑ์


ผลประโยชน์สำคัญที่จะได้รับ

  • ลดต้นทุนสำหรับส่วนงานที่ไม่เกิดประโยชน์ แรงงาน ของเสียและชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพ

  • สามารถคัดแยกชิ้นงานหรือหีบห่อที่มีปัญหาได้

  • ลดความเสี่ยงสำหรับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

  • สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยมาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติ

  • รับประกันการควบคุมส่วนประกอบและการตรวจสอบแหล่งที่มาได้

ในบรรดาระบบตรวจสอบด้วยภาพทั้งหมด เรา E2M ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พิเศษ เพื่องานเวชภัณฑ์โดยเฉพาะดังนี้

  • Contourvision Micro: สำหรับตรวจสอบฉลากของผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กที่มีตำแหน่งบนสายพานที่ไม่แน่นอน โดยจะใช้กล้องทั้งหมด 4 ตัว จับภาพจากทั้ง 4 ด้าน (ซาย ขวา บน ล่าง) ด้วยความเร็วสูงถึง 500 ชิ้นต่อนาที

  • Visio Aggregation: เป็นระบบควบคุมระบบตรวจสอบได้หลายชุด ทำให้สามารถตรวจสอบขนาดบรรจุภัณฑ์ได้ใหญ่สุด 600 x 400 มม. และสามารถปรับแต่งได้หลายรูปแบบโดยอัตโนมัติ

  • Visiotrace and Visiotrace TE: เชื่อมกับรหัสสินค้า เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบที่มา และที่ไปของผลิตภัณฑ์ (track and trace).


ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนา เป็นหัวใจขององค์กรเรา และนอกจากผลิตภัณฑ์หลักของเราแล้ว ยังยินดีที่จะพัฒนาระบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ตรงกับลักษณะธุรกิจของคุณผู้เรียบเรียบและแปลบทความ

คุณณัฐกร สุนทรธานนท์


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page