top of page
ฉลากสินค้า.png

ฉลากสินค้า

ฉลากสินค้า ฉลากผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการันตีสินค้าที่ควรรู้

ฉลากสินค้า ฉลากผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการันตีสินค้าที่ควรรู้ ในยุคสมัยที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน รณรงค์ลดขยะ สินค้าต่างๆที่ผลิตออกมาจำหน่ายในท้องตลาด บางผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแสดงเครื่องหมายหรือฉลากสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้สู้หรือแข่งขันการตลาดได้อย่างหนึ่ง มาเรียนรู้เกี่ยวกับฉลากสิ่งแวดล้อมที่ใช้กันในปัจจุบันกัน

ฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Labeling)

ฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Labeling) คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ บ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค เป็นฉลากที่ยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ผู้ผลิตก็ได้รับผลประโยชน์ในแง่ของการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดทรัพยกร พลังงานและของเสียในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ

  1. ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 (ISO 14024) เป็นฉลากที่แสดงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับข้อกำหนดโดยองค์กรอิสระหรือ Third party โดยยึดหลักการประเมินผลสิ่งแวดล้อมวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (life Cycle Consideration) ในส่วนประเทศไทย ออกฉลากประเภทที่ 1 หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ฉลากเขียว”

  2. ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 เป็นฉลากที่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ส่งออก จะบอกถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือแสดงคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมของตัวผลิตภัณฑ์เอง (Self – declared environmental Claims) ส่วนมากจะแสดงในรูปแบบข้อความ สัญลักษณ์ หรือรูปภาพ อาทิเช่น การใช้พลังงานที่อย่างประหยัด การนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่มีองค์กรกลางในการดูแลหรือยืนยัน แต่ทางผู้ผลิตสามารถแสดงฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 บนผลิตภัณฑ์ได้ แต่หากมีการสอบถาม ทางผู้ผลิตจะต้องสามารถแสดงหลักฐานได้ด้วยตนเอง

  3. ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 (ISO14025) เป็นฉลากที่แสดงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมโดยรวม (Environmental information) โดยการใช้เครื่องมือประเมินผลกระทบวัฎจักรชีวิตของสิ่งแวดล้อม (life Cycle Assessment) ประเมินโดยหน่วยงานอิสระ หรือองค์กรกลางก่อนที่จะแสดงฉลากสิ่งแวดล้อมบนผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 

ผู้ผลิตที่แสดงฉลากสิ่งแวดล้อมบนตัวผลิตภัณฑ์ ก็เป็นอีกช่องทางที่เพิ่มมูลค้าและยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

การติดฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์อย่างไร?

ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ฉลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจของคุณคือ ข้อมูลอันมีค่าที่มอบให้กับผู้บริโภค เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณส่งเสริมความยั่งยืน และธุรกิจของคุณทุ่มเทเพื่อสิ่งนี้ ลูกค้ารู้สึกดีที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ เพราะช่วยให้พวกเขาสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้โดยตรง และนั่นเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความภักดีของลูกค้า

สิ่งสำคัญคือต้องทราบด้วยว่าฉลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เปรียบ แน่นอนว่าฉลากแบบกำหนดเองและบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่การใช้ป้ายกำกับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจของคุณสามารถดึงดูดกลุ่มประชากรได้ทุกประเภทโดยไม่ต้องคิดค้นใหม่ สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณอยู่เหนือการแข่งขัน ท้ายที่สุดแล้ว หากผู้บริโภคกำลังเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน 2 ชิ้น แต่ผลิตภัณฑ์หนึ่งมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม คุณคิดว่าผู้บริโภคจะเลือกผลิตภัณฑ์ใด

ฉลาก Eco มักจะรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือฉลากประเภทอื่นๆ สำหรับธุรกิจของคุณ ดังนั้นฉลากเหล่านี้จึงไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดี่ยวๆ มากนัก เนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรวมใบรับรองเหล่านี้ไว้บนฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจของคุณ

bottom of page