top of page

Applications and Success Stories

"PT Asia: การปฏิวัติวงการบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและคุณภาพ" นวัตกรรมที่นำพาความสำเร็จ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี กลุ่มลูกค้าของเรามีตั้งแต่ธุรกิจครัวเรือน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จนถึงบริษัทข้ามชาติ โดยปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า 2,200 บริษัทฯ

bottom of page