top of page

ข้างหลอดน้ำเชื้อจะพิมพ์ รหัสน้ำเชื้อ วันที่ผลิต สถานที่ผลิต ชื่อพ่อพันธุ์หรือหมายเลขพ่อพันธุ์ และระดับสายเลือดของพ่อพันธุ์ ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบอิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์อุตสาหกรรม


ข้างหลอดน้ำเชื้อจะพิมพ์ รหัสน้ำเชื้อ วันที่ผลิต สถานที่ผลิต ชื่อพ่อพันธุ์หรือหมายเลขพ่อพันธุ์ และระดับสายเลือดของพ่อพันธุ์ ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบอิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์อุตสาหกรรม
หลอดน้ำเชื้อ

กรมปศุสัตว์ (Department of Livestock Development, DLD) เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ การบำบัดโรค การบำรุงพันธุ์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคระบาดสัตว์ การปศุสัตว์ ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์


องค์กรและโครงสร้าง: กรมปศุสัตว์ดำเนินงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย มีโครงสร้างเป็นแผนกและสำนักงานหลายแห่ง โดยแต่ละแผนกมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาปศุสัตว์ในด้านต่างๆ รวมถึงสุขภาพสัตว์ การเพาะพันธุ์ โภชนาการ และการตลาด


สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์: ความรับผิดชอบหลักประการหนึ่งของกรมปศุสัตว์คือการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของปศุสัตว์ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการควบคุมและป้องกันโรค บริการด้านสัตวแพทย์ และการดำเนินการตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์


การปรับปรุงพันธุ์และการปรับปรุงปศุสัตว์: DLD ทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางพันธุกรรมของปศุสัตว์ผ่านโครงการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผสมเทียม และการย้ายตัวอ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ


การควบคุมโรคและความปลอดภัยทางชีวภาพ: กรมฯ มีหน้าที่ติดตามและควบคุมโรคในสัตว์ นี่เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพของประชากรปศุสัตว์และป้องกันการแพร่กระจายของโรคสู่มนุษย์ (โรคจากสัตว์สู่คน) กรมปศุสัตว์ใช้มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพและดำเนินโครงการเฝ้าระวังและฉีดวัคซีน


การวิจัยและพัฒนา: DLD ดำเนินการวิจัยในด้านต่างๆ ของการผลิตปศุสัตว์ รวมถึงโภชนาการสัตว์ การผสมพันธุ์ การควบคุมโรค และแนวทางการทำฟาร์มแบบยั่งยืน งานวิจัยนี้สนับสนุนการพัฒนาภาคปศุสัตว์ในประเทศไทย


บริการส่งเสริมและฝึกอบรม: กรมให้บริการฝึกอบรมและส่งเสริมแก่เกษตรกรและผู้ผลิตปศุสัตว์ บริการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้และช่วยเหลือเกษตรกรในการนำแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้


กฎระเบียบและการพัฒนานโยบาย: กรมปศุสัตว์มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ การตลาด และการค้า ซึ่งรวมถึงการกำหนดมาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของอาหาร และการควบคุมคุณภาพ


ความร่วมมือระหว่างประเทศ: DLD มักจะร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภาคปศุสัตว์ รวมถึงการควบคุมโรค การแลกเปลี่ยนทางเทคนิค และการวิจัย


การสนับสนุนเกษตรกรและอุตสาหกรรม: แผนกให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์และอุตสาหกรรม รวมถึงความช่วยเหลือทางการเงิน การเข้าถึงตลาด และบริการข้อมูล


ความยั่งยืนและความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อม: ด้วยความตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม DLD ยังมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างยั่งยืนซึ่งจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด


น้ำเชื้อแช่แข็งที่ใช้ในการผสมเทียมโค

ปัจจุบัน การผสมเทียมโคนิยมผสมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง เพราะว่าสะดวกในการขนส่งและเก็บรักษา สามารถนำน้ำเชื้อไปทำการผสมเทียมได้ทุกแห่ง น้ำเชื้อแช่แข็งที่ผลิตโดยกรมปศุสัตว์ หลอดน้ำเชื้อจะเป็นหลอดขนาดเล็ก (Ministraw) ปริมาตร 0.25 มิลลิลิตร มีตัวอสุจิในหลอดประมาณ 20 - 30 ล้านตัว โดยหลังจากละลายน้ำเชื้อ (Thawing) แล้วจะมีอสุจิที่ยังมีชีวิตไม่น้อยกว่า 40% หรือประมาณ 8 - 12 ล้านต้ว ซึ่งมากพอที่จะเดินทางไปปฏิสนธิกับไข่ได้ น้ำเชื้อแช่แข็งจะเก็บรักษาได้โดยแช่ไนโตรเจนเหลวยตลอดเวลา ไนโตรเจนเหลวจะมีอุณหภูมิ - 196 องศาเซลเซียส


น้ำเชื้อแเช่แข็งจะบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติกขนาดเล็ก ซึ่งมีสีต่างๆ กันแล้วแต่พันธุ์ของพ่อโค ข้างหลอดน้ำเชื้อจะพิมพ์ รหัสน้ำเชื้อ วันที่ผลิต สถานที่ผลิต ชื่อพ่อพันธุ์หรือหมายเลขพ่อพันธุ์ และระดับสายเลือดของพ่อพันธุ์ หลอดน้ำเชื้อจะแช่อยู่ในโตรเจนเหลวตลอดเวลา ดังนั้นต้องการใช้งานจะต้องทำการละลาย (Thawing) ก่อนโดยใช้ปากคีบ (Forceps) คีบหลอดน้ำเชื้อที่ต้องการออกจากถังและแช่ในน้ำอุ่นทันที ช่วงเวลาตั้่งแต่คีบหลอดน้ำเชื้อออกจากถังจนแช่ลงในน้ำอุ่น ไม่ควรเกิน 3 วินาที น้ำอุ่นที่ใช้ละลายน้ำเชื้อควรมีอุณหภูมิ 35 - 37 องศาเซลเซียส และแช่น้ำเชื้อในน้ำอุ่นเป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นนำหลอดน้ำเชื้อขึ้นมาจากน้ำอุ่นแล้วเช็ดให้แห้งพร้อมที่จะใช้งาน


สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบอิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์อุตสหกรรม ยี่ห้อ Linx รุ่น 8920 จากประเทศอังกฤษ และหมึกพิมพ์ Black Ink, Linx 1010 รองรับความต้องการเบื้องต้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งขบวนการพิมพ์และขั้นตอนการพิมพ์จะเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับความต้องการ
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page