top of page

น้ำถ้วย สังเกตก่อนดื่ม หมดอายุเมื่อไหร่???


เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตโลโก้-เครื่องหมายร้านค้า บาโค้ด TIJ ink jet printer by HP เราควรทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ โลโก้-เครื่องหมายร้านค้า บาโค้ด TIJ ink jet printer by HP


น้ำดื่ม คือน้ำที่ปลอดภัยสุดๆ สำหรับการดื่มหรือใช้สำหรับการเตรียมอาหาร คนอเมริกันดื่มน้ำหนึ่งลิตรต่อวันแล มีร้อยละ 95 ดื่มน้ำน้อยกว่า 3 ลิตรต่อวัน สำหรับคนที่ทำงานในภูมิอากาศร้อน ต้องการดื่มน้ำมากกว่า 16 ลิตรต่อวัน น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต ร่วมไปกับความกดอากาศ สารอาหาร และพลังงานแสงอาทิตย์


โดยทั่วไปแล้ว ประเทศที่พัฒนาแล้ว น้ำประปามีคุณภาพดีที่สามารถดื่มได้ แม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยที่บริโภคน้ำประปาหรือใช้ประกอบอาหาร จากข้อมูลปี ค.ศ. 2015 มีประชากรร้อยละ 89 สามารถหาแหล่งน้ำดื่มที่มีความเหมาะสมได้ ในแอฟริกาใต้สะฮารามีน้ำดื่มใช้ร้อยละ 40 ถึง 80 ของจำนวนประชากร มีประชากรทั่วโลกเกือบ 4.2 พันล้านคนที่มีน้ำประปาใช้ ขณะที่อีก 2.4 พันล้านคน เข้าถึงแหล่งน้ำจากบ่อน้ำหรือน้ำประปาสาธารณะได้ องค์การอนามัยโลกถือว่า การเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มที่ปลอดภัยได้เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์


ทั้งนี้ผู้บริโภคควรทราบว่าน้ำดื่มมีวันที่ผลิตและวันหมดอายุเมื่อไหร่ เราจึงแนะนำให้ผู้ผลิตควรมีรหัสสินค้า โลโก้-เครื่องหมายร้านค้า บาโค้ด ทางเราจึงเลือกเครื่องพิมพ์ ที่เหมาะสมกับงานผลิตของลูกค้า เป็นเครื่องพิมพ์ TIJ ink jet printer by HP สามารถพิมพ์ระบุเลขรหัส ได้สวยงามและกำลังการผลิตที่ค่อนข้างสูง ผู้ผลิตจึงต้องหาเครื่องพิมพ์ที่ทันต่อความต้องการนั่นเอง
ผู้เขียนบทความ

ดวงพร เชยอรุณ

12 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page