top of page

เครื่องพิมพ์เทอร์มอลพริ้นเตอร์ เทคโนโลยีของ HP ที่ถูกนำมาใช้พิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ


อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ หมายรวมถึงยาแผนปัจจุบัน และสารเคมีที่ใช้ในการ วินิจฉัยและรักษาโรคทุกประเภท โดยยาแผนปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ


1) ยาต้นตำรับหรือยาต้นแบบ (Original Drugs) คือยาที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาซึ่ง ต้องใช้ระยะเวลานานในการศึกษาวิจัย จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง โดยผู้ผลิตยาต้นแบบจะได้รับ สิทธิบัตรผูกขาดในการผลิตยาประมาณ 20 ปี เมื่อสิทธิบัตรสิ้นสุดลง ผู้ผลิตรายอื่นจึง สามารถผลิตยานั้นออกจำหน่ายได้

2) ยาชื่อสามัญ (Generic Drugs) คือยาที่ผลิตขึ้นภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช่ เครื่องหมายการค้าตามสิทธิของผู้ครองสิทธิบัตรยาแต่มีตัวยาสำคัญเป็นชนิดเดียวกันกับยา ต้นแบบ (เป็นการลอกเลียนสูตรยาต้นแบบเมื่อยาเหล่านั้นหมดสิทธิบัตรแล้ว) โดยจะผลิต หลังจากยาต้นแบบได้รับการรับรองและอนุมัติให้ใช้ในการรักษาโรคแล้ว ต้นทุนในการผลิตจึงต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับยาต้นแบบ


ยาและเวชภัณฑ์ ทุกชนิดจำเป็นต้องระบุ วันเดือนปีผลิต วันสิ้นอายุ และผู้ผลิตบางรายมีการพิมพ์ล็อตนัมเบอร์ แบทนัมเบอร์ โดยเครื่องพิมพ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ มีด้วยกันหลากหลายเทคโนโลยี อาทิ เครื่องพิมพ์ระบบแสตมป์ตรายาง ระบบลูกกลิ้ง ระบบฮ็อตฟอยล์พริ้นเตอร์ ระบบฮ็อตอิ้งโรลเรอร์ ระบบเทอร์มอลทรานเฟอร์โอเวอร์พริ้นเตอร์ ระบบอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ต่อเนื่อง ระบบเลเซอร์มาร์คกิ้ง และระบบเทอร์มอลอิ้งเจ็ตท์พริ้เตอร์


ระบบที่กำลังได้รับควานิยมมากขึั้นในปัจจุบัน คือ ระบบเทอร์มอลอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Thermal Inkjet Printer, TIJ) โดยทาง Hewlett Packard (HP) เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี แล้วขายเทคโนโลยีให้กับ OEM ไปทั่วโลก โดยคุณสมบัติที่เทคโนโลยี TIJ ของ HP ได้รับความนิผม มีหลากหลายสาเหตุ ซึ่งพอระบุได้ตามหัวข้อดังนี้

  1. เป็นเครื่องพิมพ์ต้นทุนต่ำ

  2. กลิ่นน้อย หรือไม่มีกลิ่น

  3. ไม่มีข้อจำกัดเรื่องบรรทัด (มีข้อจำกัดข้อความสูง 12.7 มม. ในเทคโนโลยี TIJ 2.5)

  4. พิมพ์ข้อความได้เล็กสุด 0.8 มิลลิเมตร

  5. มีหมึกให้เลือกทั้ง Water and Solvent Base

  6. สีของหมึกพิมพ์มีทั้งสีดำ แดง เขียว ขาว น้ำเงิน เหลือง นำ้ตาล และ ส้ม

  7. ความเร็วสามารถพิมพ์ได้มากกว่า 300 เมตร/นาที

  8. ความละเอียดในการพิมพ์ 2400 dpi

  9. ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย และใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย

  10. น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก


ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ จึงทำให้อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยา เริ่มนำเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ มาใช้มากขึั้นหมายเหตุ

“วันที่ผลิต (Manufacturing date)” หมายความว่า วันที่เริ่มต้นกระบวนการผลิตยาแต่ละครั้ง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การผสมวัตถุดิบ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป


“วันสิ้นอายุ (Expiry date)” หมายความว่า วันที่กำหนดอายุการใช้สำหรับยาที่ผลิตแต่ละครั้ง ซึ่งแสดงว่าในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่กำหนด ยาดังกล่าวยังมีคุณภาพมาตรฐานตามข้อกำหนด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page