top of page

ระบบการตรวจเช็ครอยซีล หลังผ่านการปิดผนึกฝาฟอยล์ / TheSealCheck


หลังจากการกระบวนบรรจุ จะเข้าสู่กระบวนการปิดผนึกฝาฟอยล์ โดยการปิดผนึกด้วยเครื่องซีลฝาฟอยล์ระบบเหนี่ยวนำความร้อน (Enercon Induction Cap Sealer) หลังจากการปิดผนึกแล้วจะรู้ได้อย่างไร ว่าคุณภาพการซีลที่ซีลไปนั้นมีคุณภาพ 100%


TheSealCheck นำปัญหาในปัจจุบันมาคิดและพัฒนางานตรวจเช็คคุณภาพหลังกระบวนการซีล โดยไม่ต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์หรือวัตถุที่ออกมาจากกระบวนการผลิต เพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่นำออกสู่ตลาด ระบบการทำงานของการตรวจเช็คใช้กล้องอินฟราเรดหรือกล้องถ่ายภาพอินฟราเรด หรือกล้องถ่ายภาพความร้อน เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ผิวของวัตถุ ทำงานโดยอาศัยหลักการแผ่รังสีอินฟราเรด ส่วนประกอบสำคัญของกล้องถ่ายภาพความร้อน ประกอบด้วย เลนส์ ตัวตรวจจับรังสีอินฟราเรด หรือเซนเซอร์ชนิดอินฟราเรด วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนแสดงผล ตัวตรวจจับรังสีอินฟราเรด ทำหน้าที่รับรังสีอินฟราเรด ผ่านเลนส์ของเครื่องมือวัดแล้วแปลงรังสีอินฟราเรดเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของสัญญาณทางไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่แปลงข้อมูลที่รับมาจากตัวตรวจจับและนำไปแสดงที่ตัวแสดงผล ซึ่งอาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของตัวเลข สี หรือกราฟ หรือทั้ง 3 รูปแบบ กล้องถ่ายภาพความร้อนประกอบด้วย เซนเซอร์ชนิดอินฟราเรดหลายตัว แต่ละตัวแสดงผลออกมาในรูปแบบของสี ที่แตกต่างกันตามอุณหภูมิของจุดนั้น ๆ โดยทั่วไป สีแดงแสดงผลของบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงและสีน้ำเงินแสดงผลของบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ หรือโทนสีสว่างแสดงผลของบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง และโทนสีมืดแสดงผลของบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ ผลของแต่ละจุดที่ได้จากเซนเซอร์แต่ละตัว เมื่อนำมารวมกันจะประกอบขึ้นเป็นภาพ เรียกว่า "ภาพถ่ายความร้อน’ นำมาประมวลผลคุณภาพการซีล

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page