top of page

เครื่องพิมพ์ถุงกระสอบอาหารสัตว์ | เพื่อระบุวันที่ผลิต วันล่วงอายุ และเลขทะเบียนอาหารสัตว์


เครื่องพิมพ์ถุงกระสอบอาหารสัตว์ | เพื่อระบุวันที่ผลิต วันล่วงอายุ และเลขทะเบียนอาหารสัตว์ | เครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ Linx 8900 จากประเทศอังกฤษ


อาหารสัตว์มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อาหารของสัตว์อาจได้มาทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากการแปรรูปที่ได้จากพืช หรือสัตว์ เป็นสิ่งที่มีสารอาหารและเป็นประโยชน์ในการบำรุงร่างกายแก่สัตว์ ซึ่งอาหารสัตว์ส่วนมากจะได้มาจากพืช ได้แก่ มันสำปะหลัง รำ ปลายข้าว เป็นต้น


ในประเทศไทยมีแหล่งวัตถุดิบที่นำมาเป็นอาหารสัตว์มากมาย ที่หาได้ไม่ยาก จึงมีโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ถึงอย่างนั้นก็ยังดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มากมายมหาศาล ด้วยเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรนั่นเอง


จึงได้มีผู้ผลิตหลายๆเจ้าต้องเพิ่มกำลังการผลิตตลอด 24 ชม. ต้องนำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาด


กระบวนการผลิตอาหารสัตว์นั่น ต้องพิถีพิถันอย่างมากไม่แพ้อาหารของคนเรา การเลือกใช้เครื่องพิมพ์เพื่อนำมาพิมพ์วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ หรือแม้แต่ล้อตนัมเบอร์ที่ผลิตออกสู่ตลาด ต้องเป็นเครื่องพิมพ์ที่ให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดี และรองรับการทำงานที่ต้องทนทานต่อสภาพฝุ่นละอองเป็นอย่างดี


Linx Continuous inkjet model 8920 ถือเป็นเครื่องพิมพ์อีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในวงการอาหารสัตว์ ซึ่งสร้างความพอใจให้กับผู้ผลิตได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนบทความ

นภัสวรรณ ไหมทอง

91 views0 comments

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page