top of page

ธุรกิจผักและผลไม้ ให้ความสนใจมากขึ้นในการใช้เครื่องเลเซอร์มาร์ก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการตลาด


ธุรกิจผักและผลไม้ ให้ความสนใจมากขึ้นในการใช้เครื่องเลเซอร์มาร์ก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการตลาด


ในภาคของธุรกิจ 'ผักและผลไม้' ซึ่งมีความแข่งขันที่สูงขึ้น ผู้ค้าหรือผู้ผลิตย่อมต้องหากแนวทางในการสร้างการตลาดใหม่ๆ สร้างแรงจูงใจในการซื้อ สร้างการรับรู้แบรนด์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ โดยการมาร์กหรือพิมพ์เครื่องหมายการค้า โลโก้ บาร์โค๊ต หรือแหล่งที่มาของสินค้า โดยเครื่องเลเซอร์จะกัดผิวภายนอกของ ผักและไม้ เท่านั้น ซึ่งความลึกของการมาร์กสามารถตั้งจากกำลังการมาร์กหรือพิมพ์ ได้จากจากเครื่องเลเซอร์ ความคมชัดของการมาร์กหรือพิมพ์ ขึ้นอยู่กับสีผิวนอกและผิวชั้นในของผักและผลไม้


อีกหนึ่งบทบาทของเลเซอร์มาร์ก มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับบรรจุภัณฑ์ของผักและผลไม้ โดยเลเซอร์ถูกนำมาทำรอยปุ รอยฉีกขาด และช่องหรือรูระบายอากาศ บนบรรจุภัณฑ์พลาสติก


ลักษณะเด่นของการใช้เครื่องเลเซอร์ในธุรกิจ ผักและผลไม้

  • เป็นการมาร์คหรือพิมพ์บนสินค้าโดยตรง โดยปราศจากหมึกพิมพ์ เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

  • การมาร์กหรือพิพม์ แบบถาวร ไม่สามรถลบออกได้

  • สร้างมูลค่าเพิ่ม

  • สร้างการรับรู้เรื่องแบรนด์ (brand awareness)

  • ทดแทนฉลาก/สติ๊กเกอร์ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและสามารถหลุดลอกได้ง่าย

#ผักและผลไม้ #เลเซอร์มาร์ก #บรรจุภัณฑ์ไทย

27 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page