top of page

เลย์ มันฝรั่งที่ครองใจตลาดขนมอบกรอบ ระบุวันที่วันหมดอายุด้วยเครื่องพิมพ์เทอร์มอลทรานเฟอร์


เลย์ มันฝรั่งที่ครองใจตลาดขนมอบกรอบ ระบุวันที่วันหมดอายุด้วยเครื่องพิมพ์เทอร์มอลทรานเฟอร์โอเวอร์พริ้นเตอร์ (TTO)


มันฝรั่ง เป็นหนึ่งในพืชอาหารที่สำคัญและมีศักยภาพสูงในเชิงเศรษฐกิจระดับโลก ติดอันดับหนึ่งใน 5 ของพืชหารที่มีการเพาะปลูกมากที่สุดในโลก รองจากข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด และอ้อย ในปี 2559 มีปริมาณการผลิตมันฝรั่งทั้วโลกถึง 376 ล้านตันต่อปี สำหรับประเทศไทย แม้มันฝรั่งจะไม่ได้เป็นอาหารหลักของคนไทย แต่ถือเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร และขนมขบเคี้ยว ซึ้งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาท และยังมีบทบาทสำคัญต่อภาคเกษตรกรรม เมื่อมันฝรั่งทอดกรอบเป็นขนมขบเคี้ยวชนิดที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มเรื่อย ๆ ภายหลังจึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูก และรับซื้อผลผลิตเพื่อป้อนเข้าสู้โรงงานแปรรูป โดยทั่วไปมันฝรั่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ‘มันฝรั่งพันธุ์บริโภค’ ซึ่งใช้รับประทานสด และ ‘มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน’ ซึ่งใช้สำหรับแปรรูปในโรงงาน หรือผลิตเป็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ เพื่อผ่านกระบวนการผลิตหรือแปรรูปออกมาจนสู่ท้องตลาด แต่ก่อนที่สินค้าทุกชนิดจะออกสู่ตลาดผู้ผลิตจะต้องทำการระบุวันที่วันหมดอายุ บนผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะนำส่งออกสู่ท้องตลาดตามองค์การอาหารและยา (อย.)


การพิมพ์วันที่วันหมดอายุด้วยเครื่องพิมพ์เทอร์มอลทรานเฟอร์โอเวอร์พริ้นเตอร์ เป็นการพิมพ์ระบบดิจิตอล ที่อาศัยความร้อนจากหัวพิมพ์ส่งผ่านไปที่ผ้าหมึก เวลานั้นผ้าหมึกจะสัมผัสกับพื้นผิวของชิ้นงาน โดยอาศัยเทคโนโลยีการสร้างภาพที่ความละเอียดสูงบริเวณใต้หัวพิมพ์ที่ถูกเคลือบด้วยเซรามิคส์ แว็กหรือเรซิ่นที่เคลือบบนชั้นของผ้าหมึก จะหลอมละลายเฉพาะส่วน (ส่วนเล็กๆ) หัวพิมพ์ก้อจะถูกสั่งให้ทำการกดผ้าหมึกไปสัมผัสกับชิ้นงาน แรงของการกดหัวพิมพ์มีผลต่อ คุณภาพและความคมชัดของการพิมพ์ด้วย


พร้อมกันนี้ คุณภาพการพิมพ์ที่ดี ผ้าหมึกพิมพ์หรือริปบอน มีส่วนสำคัญในการควบคุมคุณภาพการพิมพ์ให้สม่ำเสมอ คมชัด และคงทนถาวร สำหรับพีที เอเซีย เลือกใช้ผ้าหมึกพิมพ์ของ Armor จากประเทศฝรั่งเศษ (Inkanto by Armor | Thermal transfer printer ribbon)
ผู้เขียนบทความ

พลอยไพลิน ตั้งบรรเจิดสุข

18 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page