top of page

กล้องถ่ายภาพความร้อนหรือบางครั้งเรียกว่ากล้องอินฟาเรด สำหรับงานตรวจสอบรอยซีล


ส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับกล้องถ่ายภาพความร้อน

1. คอมพิวเตอร์

2. สายอินเตอร์เน็ตหรือ RJ45

3. อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณสื่อสารผ่านระบบ อีเทอร์เน็ต

4. สายไฟเบอร์ออฟติค

5. กล้องถ่ายภาพความร้อน

6. ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ วิ่งอยู่บนสายพานลำเลียง


กล้องถ่ายภาพความร้อนมีความหลากหลาย ในการประยุกต์ใช้งานเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ผลิตจึงพยายามพัฒนากล้องถ่ายภาพความร้อนแต่ละรุ่นให้เหมาะสมกับ การใช้งานในด้านนั้น จากเหตุข้างต้นผู้ที่ต้องการใช้กล้องถ่ายภาพร้อนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องทราบความต้องการพื้นฐานการใช้งาน ประยุกต์ใช้งานด้านใดให้เหมาะสมกับการใช้งานกับงานของตนมากที่สุด


Cr. หนังสือการใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟาเรดอย่างมืออาชีพ
ผู้เรียบเรียงบทความ

สุเมศร์ ยอดคำ

70 views0 comments

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page