top of page

ระบบตรวจสอบรอยซีล ด้วยเทคโนโลยีกล้องอินฟราเรดเทอร์โมกราฟ | TheSealCheck จากประเทศสหรัฐอเมริกา


ระบบตรวจสอบรอยซีล ด้วยเทคโนโลยีกล้องอินฟราเรดเทอร์โมกราฟ | TheSealCheck จากประเทศสหรัฐอเมริกา


คุณประโยชน์ของการตรวจสอบรอยซีล

TheSealCheck™ เป็นระบบตรวจสอบ 100% รอยซีล โดยสามารถตรวจสอบรอยซีล จากการซีลปิดผนึกฝาฟอยล์ปิดปากขวด ทั้่งชนิดการซีลฝาฟอยล์เหนี่ยวนำไฟฟ้า และการซีลชนิดความร้อนโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถตอบสอบรอยซีลของถุงบรรจุภัณฑ์ ที่ผ่านเครื่องบรรจุแนวตั้ง-แนวนอน และรวมถึงถาดบรรจุภัณฑ์ ได้ด้วย


การตรวจสอบรอยซีลของ TheSealCheck™ เป็นการตรวจสอบชนิดไม่ทำลาย และไม่สัมผัสกับชิ้นงานที่จะทำการตรวจสอบ (Non-Contect/Non-destructive testing, NDT)


การตรวจสอบรอยซีลด้วยระบบ อินฟราเรดเทอร์โมกราฟ ช่วยลดความผิดผลาดในขบวนการผลิต ที่เกิดจากคน และเป็นการลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งลดการเสียหายหรือผิดพลาดของขบวนการผลิตอีกด้วย


โซลูชั่น หรือการแก้ปัญหา ที่เหมาะสมที่สุดในยุคปัจจุบันและอนาคต สำหรับการตรวจสอบของ TheSealCheck™ เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ไม่สูง พร้อมทั้งระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานง่าย ซึ่งพนักงานในไลน์ผลิตหรือช่าง สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องได้


การตรวจสอบ ‘อินฟราเรดเทอร์โมกราฟ’ เป็นการตรวจสอบหรือเช็คคุณภาพรอยซีลของถุงบรรจุภัณฑ์ ถุงเพาซ์ ฝาฟอยล์ปิดปากขวด ถาดบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ


การติดตั้งระบบตรวจสอบ TheSealCheck™ เข้ากับเครื่องจักรในขบวนการผลิต สามารถติดตั้งได้กับเครื่องซีลปิดปากถุงชนิดฮีตซีล ฮีตโรลเลอร์ เครื่องซีลปิดฝาฟอยล์เหนี่ยวนำไฟฟ้า เครื่องห่อสินค้าแนวนอน เครื่องห่อสินค้าแนวตั้ง เครื่องซีลอุลตร้าโซนิคส์


ด้วยการออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและใช้พื้นที่ในการติดตั้งที่น้อย ทำให้ระยะเวลาของการติดตั้งน้อย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อแผนงานการผลิตในช่วงเวลาดังกล่าว


461 views0 comments

Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page