top of page

E2M COUTH® ระบบตรวจสอบกล่อง หรือ ลังพลาสติก VISIOBOX Inspection System


การบรรจุ/บรรจุกล่องเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการบรรจุภัณฑ์ในสายการบรรจุขวดก่อนการขึ้นพาเลท ในระยะนี้ มีโอกาสสูงที่จะเกิดข้อบกพร่อง เช่น มีสิ่งแปลกปลอม กล่องมีความผิดรูปหรือผิดปกติ ความสูงของขวดไม่เท่ากัน เป็นต้น


E2M COUTH® ระบบตรวจสอบกล่อง VISIOBOX เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบขวดหรือบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในกล่อง หรือตรวจสอบที่ขาดหายไป รวมถึงการตรวจสอบฝาปิด (ถ้ามี) รวมถึงวัตถุแปลกปลอม


สามารถเพิ่มการตรวจสอบได้ (option) เช่น พิมพ์โลโก้หรือไม่ สีของฉลากและรูปแบบฉลากมีความผิดปกติหรือสีเพี้ยนเป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page